Transplantácie

Pri mnohých ochoreniach zlyháva krvotvorba v kostnej dreni. Prestávajú sa v nej tvoriť červené a biele krvinky a krvné doštičky. Jediný spôsob, ako v takejto chvíli zachrániť pacientovi život, je poskytnúť mu zdravé krvotvorné bunky. Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek je teda obnova krvotvorby v kostnej dreni.

Ak sa na transplantáciu použijú vlastné bunky hovoríme o autológnej transplantácii. Ak pochádzajú bunky od inej osoby hovoríme o alogénnej transplantácii. Voľba medzi autológnou alebo alogénnou transplantáciou závisí od typu ochorenia a od plánovanej liečebnej stratégie. Ako zdroj krvotvorných buniek na transplantáciu dnes slúžia kostná dreň alebo pupočníková krv. Z kostnej drene sa dajú bunky vyplaviť do krvi po podaní špeciálnych liekov - tzv. periférne krvotvorné bunky.


Alogénna transplantácia sa indikuje pri ochoreniach, kde nie je možné použiť vlastné krvotvorné bunky, pretože pôvod ochorenia je alebo môže byť prítomný už v krvotvorných bunkách. Na úspešnú alogénnu transplantáciu je nevyhnutné nájsť darcu, ktorý sa zhoduje s pacientom v istých tkanivových znakoch, tzv. HLA antigénoch. V prvom rade sa darca vyhľadáva v rodine - najčastejšie je to súrodenec, kde je až 25 %-ná šanca, že bude HLA-kompatibilný (pravdepodobnosť sa vzťahuje na vlastných súrodencov). Vtedy hovoríme o príbuzenskej alogénnej transplantácii. Ak pacient nemá kompatibilného súrodenca, vyhľadáva sa darca vo verejných registroch darcov kostnej drene a jednotiek pupočníkovej krvi prostredníctvom medzinárodnej databázy. Vtedy hovoríme o nepríbuzenskej alogénnej transplantácii.

Zlyhanie krvotvorby v kostnej dreni

Kostná dreň môže zlyhať úplne alebo čiastočne, alebo sa v nej tvoria defektné krvinky. Samotné zlyhanie kostnej drene môže nastať z viacerých dôvodov.

  • zlyhanie (útlm) kostnej drene po liekoch, infekciách, ako následok nehody alebo bez známej príčiny – ožiarenie ionizujúcim žiarením, pôsobenie chemikálií a pod. (aplastická anémia)
  • vrodená porucha krvotvorby (geneticky podmienená) - kosáčiková anémia, Fanconiho či Blackfanova-Diamondova anémia, talasémie a iné
  • z dôvodu samotného ochorenia - akútne leukémie
  • zámerne, počas liečby iného ochorenia – lymfómy, leukémie, solídne nádory, poruchy metabolizmu, imunity a iné.

Podpora pre Vás

3+5=? 

Ochorenia liečiteľné transplantáciou krvotvorných buniek

Ako zdroj krvotvorných buniek na transplantáciu dnes slúžia kostná dreň alebo pupočníková krv. Podľa typu ochorenia lekári rozhodnú, či je možné použiť vlastné krvotvorné bunky alebo je potrebné použiť bunky od inej osoby - darcu. Pri vrodených ochoreniach sa vlastná kostná dreň ani vlastná pupočníková krv nedajú využiť. Taktiež pri niektorých vysoko rizikových nádoroch sa uprednostňuje transplantácia od zdravého darcu.

V nasledujúcom prehľade uvádzame skupiny ochorení a príklady ich najčastejších zástupcov.

Štandardná liečba

Leukémie (nádorové ochorenia niektorého typu bielych krviniek v kostnej dreni)

Myelodysplastický syndróm (poruchy krvotvorby, ktoré často vedú k leukémii)

Lymfómy (nádorové ochorenia bielych krviniek v lymfatickom systéme)
Hodgkinov lymfóm
Non- Hodgkinove lymfómy
Mnohopočetný myelóm

Dedičné erytrocytárne abnormality (poruchy tvorby a funkcie červených krviniek)
Talasémie
Blackfan Diamondova anémia
Kosáčikové anémie
Fanconiho anémia (prvá transplantácia pupočníkovej krvi vôbec)

Poruchy tvorby červených krviniek
Aplastické anémie

Dedičné poruchy krvných doštičiek

Myeloproliferatívne poruchy

Vrodené poruchy imunitného systému
SCID (ťažká imunodeficiencia)
Neutropénie

Fagocytárne poruchy

Nádorové ochorenia (netýkajúce sa krvných buniek)
Neuroblastóm
Nádory mozgu
Retinoblastóm
Ewingov sarkóm

Iné dedičné syndrómy ovplyvňujúce imunitný systém a iné orgány

Dedičné metabolické ochorenia (poruchy metabolizmu vedúce k degenerácii až úmrtiu)
Mukopolysacharidózy
Leukodystrofie (adrenolekodystrofia)
Lyzozomálne poruchy

Liečba v klinických skúškach

Autoimunitné poruchy (ochorenia, pri ktorých imunitný systém napáda vlastné bunky organizmu)
Sclerosis multiplex
Reumatoidná artritída
Diabetes typ 1
Lupus

Poruchy CNS a neurologické poruchy
Traumatické poruchy mozgu pri narodení
Detská mozgová obrna
Reparácie nervových buniek
Alzheimerova choroba
Parkinsonova choroba
Úrazy miechy
Mozgová mŕtvica

Génové terapie (podávanie geneticky pozmenených vlastných buniek)

Bunková kardyomyoplastika (regenerácia poškodeného srdcového svalu pomocou kmeňových buniek)

Transplantácie pri solídnych nádoroch
Nádory prsníkov
Nádory obličiek

Experimentálna liečba

Pri viacerých ochoreniach sa v rámci klinických štúdií fázy 1 snažia lekári ukázať, že liečba kmeňovými bunkami by mohla mať lepší účinok ako iná štandardná liečba.