Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, Dúbravská cesta 3484/9, Bratislava-Karlova Ves 84104, IČO: 31771165, , (ďalej len 'Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek')

Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 16.11. 2022.

Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Spoločnosť Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či Vaše osobné údaje spracovávame sami alebo v mene iných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek.

Informácie pre klientky/klientov, potenciálne klientky a darkyne

Informácie pre spolupracujúcich lekárov, zdravotnícky personál a odborníkov v oblasti zdravotníctva

Informácie pre záujemcov o aktivity našej spoločnosti

Informácie pre obchodných partnerov a zmluvných dodávateľov služieb

Informácie pre uchádzačov o zamestnanie, osoby v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, pre ich blízke osoby

Informácie pre spoločníkov, štatutárne orgány a kontrolné orgány

Informácie iné

Informácie o spracúvaní cookies


Ak nám chcete oznámiť porušenie v oblasti ochrany osobných údajov, alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby použite e-mailovú adresu dataprotection@cordbloodcenter.com alebo sa na nás obráťte prostredníctvom pošty na adresu spoločnosti Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek.