Moderná imunológia

Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek v roku 2010 realizoval projekt Moderná imunológia. Projekt bol realizovaný v spolupráci s Lekárskou Univerzitou Komenského v Bratislave a s Nadáciou Tatra banky v rámci programu Vedieť viac.

Cieľom projektu bolo zlepšenie vzdelávacieho procesu a metód v praktickej výuke a vedeckej práci medikov a učiteľov v odbore imunológia.

Praktické využitie vedeckej infraštruktúry vo vzdelávacom procese je dôležité pre spojenie teórie a praxe. Vykonávanie vedeckých aktivít priamo v pedagogickom procese dáva študentom možnosť rozširovať ich poznatky v danom predmete a zapojiť ich do rozširovania poznania v samotnom vednom odbore imunológie. Projekt sa zameral na vykonávanie vedeckých experimentov priamo pri praktických cvičeniach medikov, budúcich imunológov. Takto si študenti osvojili najnovšie metódy vyšetrení (stanovenie hladiny citokínov) a imunomagnetických izolačných postupov (izolovanie jedného typu z mnohých typov imunitných buniek). Takto získané bunky boli následne využité vo vedeckých experimentoch Slovenského registra placentárnych krvotvorných buniek a LF UK v rámci ich vedeckej spolupráce. Časť experimentov bola vykonaná v laboratóriach Slovenského registra a časť v priestoroch LF UK.

No Comments Yet.

Leave a comment