Informácia pre uchádzačov o zamestnanie

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „GDPR“).

Túto informáciu Vám predkladáme v súvislosti s tým, že sa u nás uchádzate o zamestnanie. Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje (údaje uchádzača o zamestnanie).

Prevádzkovateľ:

Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek, občianske združenie registrované na MV SR pod č. VV S/1-900/90-12506, so sídlom: Dúbravská cesta č. 9, 841 04 Bratislava, IČO: 31 771 165  (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel. č.: 0800 11 12 33; e- mail: eurocord@eurocord.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo ak si chcete uplatniť svoje práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, kontaktuje prosím prevádzkovateľa prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu alebo písomne doručením na adresu sídla prevádzkovateľa alebo zodpovednú osobu e-mailom na adresu: dataprotection@eurocord.sk.

Spracúvané osobné údaje:

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie spracúvame v rozsahu zaslaného životopisu a ďalších osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania a jej prílohách (napr. v motivačnom liste) ako aj údajov získaných v priebehu výberového konania (napr. pri osobnom pohovore). Ide o identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o vzdelaní, odbornosti a odbornej praxi, pracovných skúsenostiach, jazykových či iných znalostiach a ďalšie údaje súvisiace s uchádzaním sa o zamestnanie u prevádzkovateľa.

Ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na základe osobitného povolenia na prevádzkovanie tkanivového zariadenia sme povinní riadiť sa ustanoveniami príslušných právnych prepisov, vrátane zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetný zákon o.i. určuje požiadavky na výkon zdravotníckeho povolania, ktoré musia spĺňať aj tí uchádzači o zamestnanie, ktorí majú záujem u nás pracovať ako zdravotnícki zamestnanci.

Osobné údaje získavame priamo od dotknutých osôb, v niektorých prípadoch prostredníctvom internetovej stránky prevádzkovanej personálnou agentúrou (napr. www.profesia.sk).

Výberové konanie:

Tento účel zahŕňa činnosti spojené s prijímaním a posudzovaním doručeného životopisu a žiadosti o prijatie do zamestnania, uskutočnenie výberového konania a informovanie uchádzača o výsledku (o prijatí resp. neprijatí).

Spracúvanie je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (predzmluvné vzťahy) v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Spracúvanie Vašich údajov je nevyhnutné pre Vašu účasť vo výberovom konaní ako aj pre vykonanie opatrení pred nástupom do zamestnania. Bez toho nie je možné zúčastniť sa výberového konania ani uzatvoriť pracovnú zmluvu príp. dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Doba uchovávania: Vaše osobné údaje spracúvané na tento účel uchovávame do ukončenia výberového konania.

Príjemcovia osobných údajov:

Príjemcom Vašich osobných údajov môžu byť externí konzultanti v oblasti personalistiky.

Prenos údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak sú nesprávne alebo na ich doplnenie, ak sú neúplné. Prevádzkovateľ musí žiadosti o opravu príp. doplnenie osobných údajov vyhovieť bez zbytočného odkladu.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR (napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia na overenie ich správnosti). Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete kedykoľvek podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.